About us 公司沿革

2014

2014

 • 2014. 10企业名称更改为(株)SSET
2013

2013

 • 2013. 08新建办公楼及扩建工厂
 • 2013. 10增加管材切断及倒角加工
2011

2011

 • 2011. 07被认定为Green-Biz 企业
 • 2011. 10企业成立附属研究所
2008

2008

 • 2008. 03认定为高新技术企业
 • 2008. 04ISO 9001 / 14001 认证
 • 2008. 06被认定为INNO-BIZ(技术革新型)企业
2007

2007

 • 2007. 01增加汽车零部件事业
2006

2006

 • 2006. 05注册三星环境技术法人
 • 2006. 12企业更改为 SAMSUNG ENVIRTECH
2005

2005

 • 2005. 02注册三星环境技术法人
1998

1998

 • 1998. 04成立三星环境
history_start